Gnarps Vettberg - fornborg
Gnarps Vettberg - fornborg
Gnarps Vettberg - fornborg
Gnarps Vettberg - fornborg
Gnarps Vettberg - fornborg
Gnarps Vettberg - fornborg
Göra Sevärdheter

Vettbergets fornborg - Gnarp

på Sörfjärden
Välkomna att besöka denna fornborg som ligger på Vettberget i Gnarp.

Fornborg, 90x75 m st (Ö-V). Begränsas av en huvudmur åt Ö samt några mindre spärrmurar belägna i mindre bergsklyftor.

Huvudmur åt Ö, ca 65 m l (N-S), ca 3 m br (smalnar av åt ändarna), och ca 1,5 m h. Sluttar inåt. Bestående av skärv- och klumpstenar 0,2-1m st, en del av bottenstenarna är ca 1,4 m st. I N delen av muren finns en bergklack, ca 3 m l.

Spärrmur i klyfta i N, med ingång, ca 20 m l (NV-SÖ), 1,5-3 m br och ca 1,5 m h av 0,2-0,6 m st stenar. Ingången är 2 m och belägen 3,5 m från murens SÖ kant. 15 m ÖSÖ om denna är rest av en annan spärrmur ca 3 m l, 0,8 m br och 0,3 m h, av 0,2-0,3 m st stenar. Spärrmur i klyfta i SSV, 9 m l, 1,25 m br och ca 0,5 m h av 0,5-1 m st, övermossade stenar. Muren är delvis sönderrasad. Ytterligare en spärrmur i smal klyfta i V 2 m l (N-S), 1 m br och 0,2-0,3 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Muren är raserad. I NÖ delen av borgen är en 3 m br bergklack, nu utan murrester. Borgområdet är närmast plant, sluttar obetydligt åt V. Bevuxet med enstaka tallar.

Ca 20 m Ö om borgen är en grotta, 12 m l, 0,7-1,8 m br och 3-6 m h, som bildats genom att nedfallande block lagt sig som tak i övre delen av en förkastningsspricka. Ingång i N. Grottan smalnar åt S. I mitten en öppning uppåt. På Ö väggen i N delen nära ingången, 1,25 m över markytan, finns en hällristningsliknande bildning, närmast formad som en fabula, 0,33 m l och 6,1 m br. Begränsas av en ränna 2-3 mm br och 2-3 mm dj. Botten är obetydligt lägre än stenytan för övrigt. Vetter åt S. Ytan innanför den ristningslikn. konturlinjen kan vara en naturlig vittringsyta.

N delen av den Ö muren har mycket skörbränd sten. Även hällarna runt N partiet av denna mur är skörbränt, ev. plats för vårdkase.

Koordinater (N/E)
6879134 / 623374 (SWEREF 99 TM)

Koordinater (x/y)
6879986 / 1581288 (RT-90 2,5 gon V)

Koordinater (lat/long)
N 62° 1' 27,61", E 17° 21' 27,86" (WGS84)

Terräng
Krön av hällbunden bergrygg (VNV-ÖSÖ), i sluttningarna stor och rikblockig barrskog.