Svedjebovallen naturreservat, Hassela
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Svedjebovallen - naturreservat

på Hassela
Svedjebodvallens naturreservat utgörs till största delen av en äldre grovvuxen granskog. På sina håll finns ett stort inslag av lövträd, främst asp. Här lever ett flertal arter som annars är ovanliga i dagens skogslandskap.

I sluttningen i områdets västra del är granarna rejält grovvuxna, och här finns det mycket död ved, både liggande och stående. Skogen har varit i stort sett opåverkad av mänskliga aktiviteter under lång tid och det förekommer träd i alla åldrar.

I reservatet finns ett flertal arter som är ovanliga i dagens skogslandskap. De flesta av dessa är knutna till den döda veden och de äldsta granarna, t.ex. smalskaftlav, violettgrå tagellav och vedtrappmossa.
Längs en bäck i den östra delen, och i sluttningen, finns en örtrik flora. Här växer arter som svart trolldruva, gullpudra och blåsippa.

Fakta
Läge: 5 km norr om Hassela
Storlek: 22 ha
Bildat: 2007
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog