Svarvtjärnsbergen bjuder på gammal lavbevuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Svarvtjärnsbergen - naturreservat

på Bergsjö
Området som ligger vid sjön Stor-Svarven och sträcker sig över Svarvtjärnsbergens toppar. Det är en hänglavsrik typisk naturskog med många döda liggande träd. I de blockiga delarna växer tall, medan granskog trivs i svackorna.

I december 2013 drabbades området hårt av stormen Ivar vilket gör att stora delar av området är otillgängligt. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.
Naturreservatet ligger 9 km västnordväst om Bergsjö och omfattar ett ca 35 ha stort värdefullt naturskogsområde. Området har även tydliga spår av äldre tiders skogsbränder.
Värdefullt för många
Rödlistade arter aspgelélav och stor aspticka har påträffats i området. Det är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arternas tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut. Men även vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. Från Stor-Svarven rinner en skogsbäck, Svarvtjärnsbäcken.
Djur i Svarvtjärnsbergen
I området häckar många fåglar. I flera träd syns spår av den rödlistade spillkråkan.

Fakta
Areal: 34,8 ha
Skyddsår: 1989
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, blockmark och grottor

Föreskrifter
I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:
- framföra motordrivet fordon,
- ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
- skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
- klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djureller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
- sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
- skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.