Storön naturreservat, Bergsjö
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Storön - naturreservat

på Bergsjö
I Storöns naturreservat kan du kombinera naturupplevelser, kulturhistoria, bad och friluftsliv. Här bjuds du på ett brett spektra av naturtyper, från hävdade slåtterängar och betespräglade skogar, till mörka grannaturskogar med urskogskänsla. I reservatet finns även ett flertal fornlämningar från järnåldern.

Storön är ett utmärkt utflyktsmål för den som vill kombinera naturupplevelser och kulturhistoria, bad och friluftsliv.

Storöns naturreservat omfattar större delen av ön Storön i Storsjön, sydost om Bergsjö. Naturreservatet bjuder på ett brett spektra av naturtyper, från hävdade slåtterängar och betespräglade skogar med rik flora, till mörka grannaturskogar med urskogskänsla. Historiens vingslag visar sig i ett flertal fornlämningar från järnåldern.

Naturskogar och betesmarker
Storöns naturreservat rymmer på sina 50 hektar ett flertal olika naturtyper. De största naturvärdena finns i den särpräglade och rika floran, de naturskogsartade skogarna, samt i den hävdade ängsmarken.

Naturskogarna är bäst utvecklade längs öns nordsida, samt på den sydvästra udden. Skogsmarken domineras av granskogar med ett påfallande stort inslag av lövträd som asp, björk och sälg. Mängden död ved är stor i de naturskogsartade delarna, vilket skapar värdefulla livsmiljöer för sällsynta och hotade arter. Rosenticka, gränsticka och kandelabersvamp är exempel på hotade arter som hittats på Storön.

På öns centrala delar är skogarna glesare och vittnar om det bete med nötkreatur och under senare tid får, som bedrivits på ön till och från under hela 1900-talet. Även i dessa delar är inslaget av lövträd stort.

Kulturmarker och fornlämningar
På hela Storön finns lämningar som vittnar om det mänskliga nyttjandet av ön under lång tid. Mest tydligt är detta vid Surängsviken på öns västa sida, där en öppen ängsmark finns kvar. Ängsmarken har en rik kärlväxtflora med arter som backnejlika, gökärt, ängsklocka och rödklint. Ängen kommer att hävdas årligen genom slåtter, för att bibehålla dess öppenhet och rika flora.

I anslutning till ängen finns de flesta av öns fornlämningar. Dessa utgörs av husgrunder från järnålderstid. Ängsmarken i anslutning till de gamla bosättningarna har sannolikt en mycket lång historia som kulturmark.

Fakta
Storlek: 50 ha
Bildat: 2006
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och ängsmark
Planerad service: Landstigningsplats med informationsskylt och tältplats, samt stig (500 m)

Så hittar du hit
För att ta sig till Storön krävs tillgång till egen båt eller kanot. Lämplig plats för sjösättning av kanot är badplatsen i Högen. Tag väg 758 från centrala Bergsjö och kör söderut mot Högen ca 3 km. Sväng vänster mot badplatsen, kör ca 0,5 km, håll höger i vägskälet och fortsätt ytterligare ca 0,5 km.