Strandkanten av sjön Lockjärv. Naturrreservat. Lockjärv - sjö.
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Lockjärv - naturreservat

på Hassela
Lockjärv är ett naturskogsområde intill sjön med samma namn. I området finns inget iordningställt för det rörliga friluftslivet, men området kan nås via passerande skogsbilväg.

Lockjärv naturreservat ligger cirka 20 km nordväst om Hassela och omfattar ca 130 ha stort naturskogsområde intill sjön med samma namn. Området är beläget på Hassela finnskog och ligger både i Nordanstigs- och i Hudiksvalls kommuner, i norra Hälsingland.
I området finns höga skogliga värden. Området är starkt brandpräglat med brandspår på levande tallar och på död ved. Spritt i området finns rikligt med gamla brända tallstubbar och tallågor (liggande dött träd).
Arter som trivs i Lockjärv
Angränsande mot sjön Lockjärv finns ett bestånd med gammal urskogsartad tallskog med inslag av 250-300 åriga tallar. Tallticka, lappticka, rosenticka, dvärgbägarlav och lunglav är exempel på sällsynta och skyddsvärda arter funna i området.
Den centrala delen av reservatsområdet består av ett mosaikartat gammelskogsområde med sumpmark, små myrar och fuktig grandominerad skog. I den fuktiga sumpskogen finns gott om gamla sälgar och aspar med både lunglavssamhällen, doftticka och gelélavar.
Fler reservat i närheten
Reservatet ligger bara ca 350 meter ifrån Gulliksbergets naturreservat och ca en kilometer söder om naturreservatet Kvarnmyrorna.

Föreskrifter
Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:
1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
motorfordonstrafik,
2. ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
gräva, eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
9. använda området för militära övningar.
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Fakta
Skyddsår: 2018
Areal: 128 ha
Kommun: Nordanstig och Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skogsmark, sumpskog
Skyddsområde: Naturreservat,