Naturreservat Kransarna, Bergsjö
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Kransarna - naturreservat

på Bergsjö
Länsstyrelsen har den 4 oktober beslutat att ett område ca 6 km väster om Bergsjö, kallat Kransarna, ska bli naturreservat. Kransarna omfattar ett ca 76 ha stort område bestående av värdefull naturskog, främst tall.

Värdefull naturskog i Nordanstigs kommun skyddas när Kransarna blir naturreservat

Publicerad 2017-10-04 Ämnesområde Skyddad natur
Länsstyrelsen har den 4 oktober beslutat att ett område ca 6 km väster om Bergsjö, kallat Kransarna, ska bli naturreservat. Kransarna omfattar ett ca 76 ha stort område bestående av värdefull naturskog, främst tall.

Området som ligger på berget Kransarna och skogen består av gles, olikåldrig talldominerad skog av torr lavristyp. Större delen av beståndet utgörs av tallar på mellan 100 och 150 år, men det finns ett bitvis påtagligt inslag av senvuxna 200–300-åriga tallar och cirka 200-åriga granar. Skogen är i stora delar påverkad av skogsbränder, även om det var länge sedan det senast brann. Brandspår finns i form av brända högstubbar och enstaka brandljud. Rödlistad garnlav (NT) förekommer i ganska stor omfattning men även violettgrå tagellav (NT), dvärgbägarlav (NT) och tallticka (NT) hittades i området vid länsstyrelsens inventering. Skogens gleshet gör att den skulle kunna vara en intressant lokal för värmekrävande insekter på tall, och sannolikt finns potential att hysa fler rödlistade arter än de som hittills hittats.

Lägesbeskrivning: Området ligger ca 6 km väster om Bergsjö
Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): N: 6873950 E: 601782
Fastigheter och markägare: Del av Skrämsta 9:1. Ägs av staten genom Naturvårdsverket. Fastighetsbildning pågår.
Areal (från VIC Natur): Total areal 75,7 ha
Landareal 75,7 ha
Produktiv skogsmark 70,0 ha
Därav naturskog* 56,4 ha
*Areal från länsstyrelsens naturskogsinventering
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg