Klövberget, naturreservat, nordanstig, hälsingland, medelpad
Göra Natur & Fritid

Klövberget - naturreservat

på Hassela
Granskogen i Klövbergets naturreservat liknar en urskog med främst gran. När flera stormar drog förbi fälldes många träd och i stort sätt alla inom den del av naturreservatet som ligger i Västernorrlands län. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Klövbergets naturreservat ligger 13 km nordväst om Hassela kyrkby och omfattar 69 ha varav 46 ha i Gävleborgs län.
Skogen vid Klövberget utgör ingen urskog i egentlig bemärkelse. Områdets branta och otillgängliga delar har påverkats mycket lite av avverkningar de senaste 250 åren. Området, på 69 ha, ligger på gränsen mellan Gävleborgs och Västernorrlands län är också skyddat som naturreservat.
Skog med mycket lavar och mossor
Den södra delen av reservatet ligger i Gävleborgs län och den norra delen i Västernorrlands län. Skogen är en i det närmaste ren granskog. Den är olikåldrig, starkt luckig och rik på liggande och döda stående träd.
Naturreservatet är örtrikt och totalt har 110 kärlväxtsarter slagit rot i den frodiga skogsmarken.
På flera platser förekommer frodig ormbunks- eller högörtsvegetation med bland annat torta, kärrfibbla och svart trolldruva. Bland mossor och lavar förekommer flera rödlistade arter och signalarter. Bland annat laven långskägg som här har en av sina största förekomster i landet.
Insekter och fåglar
Insektsfaunan är inte undersökt men reservatet kan antas hysa en rik fauna med många skyddsvärda arter både insekter, spindeldjur med flera grupper av ryggradslösa djur. Av fåglar har noterats tjäder, bivråk, mindre hackspett och spillkråka.

Föreskrifter:
I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:
Gävleborgs län:
Elda eller ta ved.
Skada mark eller geologiska föremål
Skada växande eller döda - stående eller ikullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar
Skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
Framföra motordrivet fordon i terrängen
Elda eller ta ved

Västernorrlands län:
Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar.
Skada eller föra bort hotade eller sällsynta djur.
Plantera in växter eller djur.
Köra motordrivet fordon.
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.