På Klackudden syns strandvallar över klapperstensfälten. Naturreservat. Nordanstigs kommun, Hälsingland
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Klackudden - naturreservat

på Gnarp
Klackudden är ett vildmarksartat och lättillgängligt naturområde vid kusten. Här kan du uppleva vackra naturskogsartade skogar, klapperstensfält med fina strandvallar och gigantiska flyttblock.

Du kan också titta på intressanta kultur- och fornlämningar. Eller ta ett dopp vid badstranden Dyråstrand. Vandringsleden Kustleden utgör en naturlig väg in i området.

Klackuddens naturreservat ligger 10 km öster om Gnarp, 1 km norr om Norrfjärden i Nordanstigs kommun och omfattar 107 ha.
Välbesökt badstrand
Området är ett sammanhängande skogsområde vid kusten mellan fiskeläget Norrfjärden och fritidshusområdet Moningssand. Naturreservatet ansluter i norr direkt mot den välbesökta badstranden Dyråsand, vid Dyrånsutlopp.
Naturskogsartade skogar
Klackuddens skogar är tydligt format av sitt läge vid havet. På höjdpartierna och sluttningarna växer mager och gles hällmarkstallskog. På de bördigare partierna är det mest granskog med stort inslag av tall och lövträd.
Större delen av området har det inte bedrivits något skogsbruk i senare tid. Det har gjort skogarna rika på grova gamla träd, stående och liggande döda träd, variation av trädslag och ålder.
Denna skogstyp är en ovanlig och viktig livsmiljö för arter som till exempel violettgrå tagellav, kattfotslav och svampen tallticka.
Strandvallar och fornlämningar
I reservatet finns det tydliga spår av landskapets utveckling från istiden till idag. På sluttningarna i områdets norra del finns stora klapperstensfält, där man kan se tydliga strandvallar som bildats i dåvarande strandlinje. Motsvarande vallar kan man även återfinna vid dagens strand.
Även om Klackudden kan upplevas som ett vildmarksområde finns många spår som visar att det har brukats av människan under lång tid.
De äldsta lämningarna består av gravrösen från bronsålder (ca 1800-500 f kr) och äldre järnålder (500 f kr-550 e kr). Mer sentida är lämningarna av bebyggelse finns vid Gamla hamnen. 

Fakta
Areal: 107 ha
Skyddsår: 2007
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, klapperstensfält, myr och vatten

Föreskrifter
I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:
- framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för motorbåt, samt för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
- ta ved, eller elda, annat än eldning på markerade rastplatser med medhavd ved eller drivved
- skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
- klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
- medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
- sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
- skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
- på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.