Området har drabbats av stormar och många fällda träd. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig där. Tibast blommar på bar kvist om våren. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Hästmyrberget - naturreservat

på Hassela
Längs Hästmyrberget finns två naturreservat på varsin sida om länsgränsen. Hästmyrbergets naturreservat i Gävleborg breder ut sig på bergets syd- och ostsluttningar. Reservatet har blivit hårt drabbat av stormfällningar. Tänk på att det kan vara svårt och farligt att röra sig i området.

Skogen på Hästmyrberget är gammal, uppemot 150-200 år. Granarna är grova och höga och lite varstans finns det många äldre lövträd av asp, sälg, björk och rönn.
Vid den senaste stormen Ivar 2013 knäcktes och fälldes flera av de höga och grova granarna, vilket har gjort det svårare att ta sig fram i skogen.
Källor och små bäckar
För att ta sig upp på bergets topp och blicka ut över landskapet och sjön Malungen kan du gå längs den grusväg som går tvärs igenom naturreservatet. Längs med bergets sluttning sipprar markvatten fram i källor, fuktstråk och små bäckar.
De träd som fallit omkull, och har blivit så kallade lågor, nyttjas av väldigt många arter. På gran kan du se fruktkroppar av rötsvampar som ullticka, rynkskinn och lappticka. På asp växer kandelabersvamp. I den rötade veden lägger insekter ägg. Larverna utvecklas i veden, ibland under flera år, innan en ny insekt är färdig.
Näringsrik mark
Här trivs mossor utmärkt och 25 rödlistade mossarter har upptäckts i området. Där markvattnet bryter fram är det på vissa ställen mycket näringsrikt och här växer gullpudra, grönkulla, tibast och kärrfibbla.
På våren möts du av blåa och vita mattor av blåsippor och vitsippor. Den gamla skogen har inte påverkats av skogsbruk i någon större utsträckning, men det finns murkna högstubbar som berättar om att man i äldre tider har avverkat.
I norr angränsar Hästmyrberget mot naturreservatet Malungsfluggen i Västernorrlands län.

Fakta
Areal: 162 ha
Skyddsår: 1999, utvidgat 2015
Kommun: Nordanstig
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Föreskrifter
I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:
- Skada fast föremål eller ytbildning.
- Göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen.
- Medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur.
- Framföra motordrivet fordon i terrängen.
- Tälta, elda eller ta ved.
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.