Gulliksberget, Hassela, Nordanstig, Hälsingland, naturreservat
Göra

Gulliksberget - naturreservat

på Hassela
Gulliksbergets naturreservat är ett av länets bästa exempel på brandpräglad tallnaturskog. Här kan du föreställa sig hur en skog kan ha sett ut i mitten på 1800-talet då de flesta skogar var urskogar.

Fakta
Areal: 38 ha
Skyddsår: 2006
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Mäktiga tallar finns att skåda, den grövsta tallen mäter mer än 75 cm i diameter. Här finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Skogarna och växterna bjuder på fina naturupplevlelser.
Reservatet omfattar 38 ha naturskog mellan bergen Gulliksberget och Lindsjöallmänningen, ca 15 km NV om Hassela.
Brandpräglad tallskog
Skogen i reservatet är ett av länets bästa exempel på brandpräglad tallnaturskog. Det växer 350-åriga tallar, märkta av de bränder som härjat i området. De flesta äldre tallarna bär spår från dessa bränder i form av brandljud på stammarna.
I skogen finns också skelett kvar av de träd som dog av den senaste branden, i form av höga döda träd. Vissa av träden har ramlat omkull och har då blivit bevuxna med mossor och lavar.
Om man tittar riktigt noga, gärna med en lupp, så kan man finna den utrotningshotade dvärgbägarlaven. Den känns igen genom att fruktkroppen liknar en liten murkla, ca 2-8 mm hög.
Fuktig granskog
I sänkan mellan bergen finns en liten tät och fuktig granskog där spåren av människan är mycket få. Här finns granar som är 300 år gamla, vilket är en mycket hög ålder för en gran.
Dessa fuktiga partier brann troligen inte vid den senaste branden och därför överlevde granarna.
Döda träd - viktig föda
Många av de äldre granarna har dött på grund av att de är gamla. De ligger nu kors och tvärs och utgör en viktig födokälla för många insekter och svampar.
Vid inventeringar har man hittat flera utrotningshotade vedtickor på dessa liggande död träd.

Föreskrifter
I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:
framföra motordrivet fordon.
ta ved eller elda
skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
rida eller cykla i terrängen
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.