gran, ö, naturreservat, nordanstig, gnarp
gran, ö, naturreservat, nordanstig, gnarp
gran, ö, naturreservat, nordanstig, gnarp
gran, ö, naturreservat, nordanstig, gnarp
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Gran - Naturreservat

på Sörfjärden
Grans naturreservat utgörs av en 63 ha stor ö, en dryg landmil ut från den norra Hälsingekusten i Nordanstigs kommun. Ön är den mest isolerade vid Hälsingekusten och naturen präglas av det utsatta läget i havet och av landhöjningen.

Här har funnits fyrplats sedan 1886, numera är dock fyren obemannad. På Gran finns även ett gammalt fiskeläge, som vittnar om öns forna betydelse som hamn för kustfiskarna. Idag är de flesta stugorna omvandlade till fritidsbostäder.

Strandvallar och topplåsbräken
Gran torde ha stigit ur havet för drygt 2 000 år sedan, och utsattes direkt av havets och vågornas krafter. Ön täcks av svallgrus och klapper där inte berget är blottat och mellan fyren och den södra udden, samt öster om Grisselberget, finns vackra system av strandvallar.

På öns centrala och södra delar växer gammal och delvis urskogsliknande barrskog. Floran är artfattig men innehåller ändå flera ovanliga inslag. I de öppna gräsmarkerna invid fiskeläget finns länets rikaste lokal för den sällsynta ormbunken topplåsbräken. Lavfloran som präglats av det utsatta och isolerade läget är även den intressant.

Tordmular och gråsälar
På Gran finns en av länets största kolonier av tordmular. Kolonin är känd sedan 1600-talet men antalet häckande fåglar har växlat genom åren. På grund av sitt läge har ön stor betydelse för rastande flyttfåglar och här häckar även labb, tobisgrissla och ejder.

Norra delen av Gran med utanförliggande grund och vatten är avsatt som sälskyddsområde. Här finns en av länets viktigaste uppehållsorter för gråsäl. Det råder tillträdesförbud till dessa delar av ön under vår och sommar.
Fakta

Storlek: 450 ha
Bildat: 1988
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, klapperstensfält och vatten
Service: Hamn, information, vindskydd, eldplats, badplats, stigar (ca 2 km), toalett och sopställ

Så hittar du hit
Gran ligger 1 landmil utanför kusten och du kan ta dig hit med egen båt eller med bokad båttransport. Med egen båt kan du lägga till i hamnen på öns östra sida. Djupet i hamnen varierar och är för tillfället ca 2 meter vid medelvattenstånd.