ilsbo, fornminnen, östanå, raä, historia
Göra Sevärdheter

Fornminnen - Östanå, Ilsbo

på Ilsbo
I den här delen av Östanå, Ilsbo finns många intressanta och spännande spår av våra förfäders liv och verksamhet.

I den här delen av Östanå finns många intressanta och spännande spår av våra förfäders liv och verksamhet. Tre av dem har vi beskrivit här i texten och på kartbilden. Två av områdena är klassade som fornminnen och ett är klassat kulturhistorisk lämning. De två fornminnena uppskattas härstamma från järnåldern eller tidigare. Beskrivningen nedan är en kortfattad summering och om man vill läsa mer kan man gå in på (googla på)

Riksantivarieämbetet Fornsök (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). När man väl kommer in på den sidan hittar man mer information under nedan referenser t.ex. RAÄ Ilsbo 29:1.

RAÄ Ilsbo 29:1
RAÄ Ilsbo 29:1 är ett grav- och boplatsområde med 12 gravar, 1 rund stensättning och 2 husgrundsterasser. De flesta av gravarna är av typen hög, dvs. gravanläggningar täckta av jordhögar i varierande storlek samlade i ett gravfält. Flera av högarna har en grop på krönet, vilket tyder på att människor grävt och försökt hitta skatter inuti högarna. Groparna kan även tillkommit genom av att en träkonstruktion inuti graven rasat in.

RAÄ Ilsbo 29:1 är klassad som fornlämning och skyddas av Kulturmiljölagen. En fornlämning är en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit före 1850 och som är varaktigt övergiven. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Kulturmiljölagen (1988:950).

RAÄ Ilsbo 70:1
Bebyggelselämning bestående av grundstenar efter en gård som innehöll mangårdsbyggnad, brunn och vid bäcken en vattenkvarn. Kvarnens stora träkugghjul har troligen använts bland annat för att driva ett skäktverk. Gårdsbebyggelsen revs troligen under 1940-talet.

RAÄ Ilsbo 70:1 är klassad som övrig kulturhistorisk lämning, vilket används för kulturhistoriska lämningar som vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men som ändå anses ha ett kulturhistoriskt värde. En övrig kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning, men hänsyn och aktsamhet ska visas till alla former av kulturhistoriska lämningar.

RAÄ Ilsbo 75:1–75:3
RAÄ Ilsbo 75:1–75:3 består av tre husgrundsterrasser. Terrasserna användes för att anlägga långa hus på. I sådana hus var ofta flera funktioner samlade under ett och samma tak – människobostad, ladugård och matförråd för såväl människor som djur. Sannolikt härstammar husgrundsterrasserna från äldre järnålder (600 f.v.t. – 500 e.v.t.). Under järnåldern var det vanligt att man begravde sina döda nära bostaden, även åkrarna låg på den tiden nära bostaden.

RAÄ Ilsbo 75:1-75:3 är klassad som fornlämning och skyddas av Kulturmiljölagen. En fornlämning är en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit före 1850 och som är varaktigt övergiven. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Kulturmiljölagen (1988:950).

På kartbilden visas platsen för den skylt som satts upp för att skildra platserna.