Fornborg Borgön - Harmånger
Göra Sevärdheter

Fornborg Borgön - Harmånger

på Harmångers Centrum
Välkomna till denna fornborg på Borgön (belägen i Storsjön) i Harmångers socken.

Fornborgen är belägen på en bergshöjd på den nordvästra delen av Borgön i Storsjön, ungefär 5
kilometer söder om centralbygden i Bergsjö. Borgen ligger på 57 meter och sjön 42 meter över havet.
Det är således inte någon större höjdskillnad mellan sjön och fornborgen.
Borgen ligger centralt placerad för en centralbygd med gravar och husgrunder. Runt sjön finns ett antal gravar och husgrunder och i sydöst ligger dessutom nuvarande harmångersbygden med fler fornlämningar. Nordväst om Storsjön, runt Kyrksjön, finns ett ännu större antal bebyggelselämningar och gravar i höjd med Bergsjö. Ännu längre mot nordväst ligger Älgeredssjön med järnålderslämningar och ytterligare en fornborg. Hela området ligger i nordvästra delen av det dåtida folklandet Norrstigen.
Fornborgen är 120 x 100 meter stor. I sydväst och väst stupar berget rakt ner i sjön. På de mindre
branta partierna ligger den 100 meter långa och upp till 4 meter höga muren. Området i borgen är
kuperat med berg i dagen och växtlighet i svackorna.

Fornborg, 120x110 m (NV-SÖ), belägen på mindre bergshöjd på NV delen av Borgön. I SV-V stupar berget i det närmaste lodrätt mot vattnet. Utmed övriga delar är sluttningarna tämligen branta. På sistnämnda sluttningars krönkanter ligger en mur, ca 100 m l, 1-4 m br (i regel 2-2,5 m br) och 0,3-0,8 m h, bestående av 0,3-1 m st stenar. Flera större block ingår, ca 5,5 m st. I SÖ delen är möjligen en ingång, i anslutning till stig. Området innanför muren är småkuperat med uppstickande berghällar med mellanliggande morän. Beväxt med gles tallskog och enstaka lövträd.

Typisk datering
Stenålder Bronsålder Järnålder

Koordinater (N/E)
6869172 / 610500 (SWEREF 99 TM)

Koordinater (x/y)
6870181 / 1568287 (RT-90 2,5 gon V)

Koordinater (lat/long)
N 61° 56' 20,24", E 17° 6' 20,70" (WGS84)

Terräng
Krön och sluttningar av mindre bergshöjd på mindre ö i sjö. Skogsmark, övervägande gles tallskog.