Bodsjöån, naturreservat, Hassela
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Bodsjöån - naturreservat

på Hassela
Bodsjöån som rinner genom naturreservatet är en mellanstor skogså som omges av gammal orörd skog. Ån ömsom forsar och ömsom rinner lugnt på sin väg österut och omges av en tät vegetation av lövträd och lövbuskage.

På sina ställen har större träd fallit ned i vattendraget och på dessa döda trädstammar växer den mycket ovanliga, och något oansenliga, mossan mikroskapania. Rör man sig längs med vattendraget ser man tydliga spår efter de bävrar som bor längs ån och som fäller träd och som bygger dammar och hyddor. Har man riktigt tur kan man även få syn på den ovanliga och skygga uttern.

Lövbården som växer närmast vattendraget ersätts på sluttningarna upp från ån av riktigt gammal barrskog. Enstaka tallar når den imponerande åldern av drygt 300 år och även granarna är riktigt gamla. När skogen är så pass gammal och orörd som här finns förutsättningar att finna ett stort antal ovanliga och hotade arter. Här finns exempelvis mossor, lavar och svampar som är anpassade till att leva i gammal skog med gamla träd och mycket död ved.

Fakta
Läge: 24 km VNV Hassela
Storlek: 112 ha
Bildat: 2010
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Vatten och skog