Gammel vriden tall i Björnåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg
Göra Natur & Fritid

Björnåsen - naturreservat

på Bergsjö
Naturreservatet består av berget Björnåsen och skogen norr om Dellensjöarna i norra Hälsingland. I området finns inga stigar så här får du ströva fritt i skogen. Skogen i Björnåsens naturreservat har drabbats av stormar. Tänk på att det kan vara farligt att gå in bland stormfällda träd.

Björnåsens branta och delvis svårtillgängliga terräng är troligen orsaken till att skogen i området inte påverkats så mycket av modernt skogsbruk.

Området har påverkats av omfattande stormfällningar, sannolikt i samband med stormen Ivar i december 2013. I närheten av Björnåsen ligger Kransarnas och Svarvtjärnsbergens naturreservat.

Grova tallar
Björnåsen omfattar ett cirka 54 ha stort område bestående av värdefull naturskog och ligger ca 6 km väster om Bergsjö. Höjdpartierna och delar av sluttningarna domineras av gammal tallskog på mager mark. Längre ned på sluttningarna ökar inblandningen av gran. Gamla grova tallar förekommer allmänt i hela området.

Spår av bränder
Tallarna tillsammans med den stora förekomsten av brända stubbar vittnar om de återkommande skogsbränderna i Björnåsens skogar. På nordsluttningen mellan de två topparna finns en svacka.
Här övergår tallskogen i gammal granskog med hög inblandning av löv. Vedsvampar och lavar som doftskinn, tallticka, stor aspticka, granticka, violettgrå tagellav och aspgelélav har hittats i området.

Djur i Björnåsen
I Björnåsen trivs många fåglar. Tretåig hackspett och tjäder har observerats i området. Tretåig hackspett häckar i barr- och blandskog, även fjällbjörkskog, med stort inslag av döda och döende träd. På menyn står insekter och larver.

Fakta
Skyddsår: 2017
Areal: 53,5 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Kommun: Nordanstig
Ägare: Staten
Karaktär: Skog

Föreskrifter
Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:
- framföra motordrivet fordon,ta ved. Eldning är endast tillåten med medtagen ved,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
- skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
- klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
- sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
- skada fast föremål eller ytbildning, omlagra eller bortföra sten, gräva,
- utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, använda området för militära övningar
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet på länstyrelsens hemsida (finns länkad).