Basttjärnsrönningen Hassela
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Basttjärnsrönningen - naturreservat

på Hassela
Basttjärnsrönningens naturreservat är ett 178 ha stort område med naturskogsartade skogar, myrar och mindre vattendrag.

Bergen Västertuppans och Baståsens nordsluttningar utgör en del av reservatet som sluttar ned mot en våtmark. Reservatets höga naturvärden är knutna till den frodiga granskogen. Den stora mängden lövträd, tillgången på död ved och den fuktiga miljön bidrar också till områdets artrikedom.

Genom området rinner några mindre bäckar och på vissa ställen kommer källvatten upp ur marken. Intill bäckarna och källorna är floran rik. Här finns till exempel strutbräken och dvärghäxört. Många av de skyddsvärda arterna som finns i området är beroende av att det finns gamla träd och död ved. Hela 37 rödlistade* arter (enligt 2010 års rödlista) är funna i området! Några exempel är de hotade arterna blackticka, doftticka, finporing, gul taggsvamp, violgubbe och liten hornflikmossa.

Fakta
Läge: ca 13 km nordväst om Hassela
Storlek: 178 ha
Bildat: 2015
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Skog, våtmark, vattendrag
Planerad service: Informationsskylt