Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och Dig när du bokar via Upplev Nordanstig. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa, nedan benämnt Produkter.

Ansvarig arrangör
Ansvarig Arrangör är Visit Gästrikland Hälsingland AB, www.visithalsinglandgastrikland.se, Org.nr: 556966-7495.
Visit Hälsingland Gästrikland AB förmedlar Produkter via www.upplevnordanstig.se, www.visithalsinglandgastrikland.se, onlinebokningssystem hos leverantörer av Produkter (microbutiker) och Turistbyråer i Gävleborg.

Bokning och bokningsbekräftelse
För att boka/ingå avtal med VHG måste minst 2 personer vara 21 år om ingen högre åldersgräns anges på bokningsbekräftelsen. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att å tillträde till boendet. Vid boende över storhelger så som Nyår, midsommar etc. gäller 23 år, för samtliga boende gäster, undantag gäller boende föräldrar med barn under 23 år.

Som förmedlare är vi skyldiga se till att:

• du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
• du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid
• bokat boende och köpt tjänst stämmer med beskrivningen. VHG ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan VHG:s vetskap och som VHG inte känt till eller bort känna till. (Se till att få sådan överenskommelse skriftlig och undertecknad av ägare eller kontaktperson.)
• du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
• du får disponera stugan/lägenheten/rummet från det klockslag som angivits på din bekräftelse.

Om du inte är nöjd med hela eller delar av det du bokat, så är det VHG du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När skall jag betala?
Vid bokningstillfället erlägger du 20 % i en anmälningsavgift och resterande 80 % betalar du 40 dagar innan ankomst.

När blir min bokning bindande?
Både du och VHG är bundna av hyresavtalet så snart du har betalat bokningen och VHG har bekräftat bokningen.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Upplev Nordanstig/Nordanstigs Turistbyrå, tel 0652-161 75 alternativt [email protected] . Avbokningen gäller endast efter mottagen bekräftelse från VHG/Upplev Nordanstig. Avbokningen gäller ej om den görs direkt till hotellet, stugan eller anläggningen.

Avbokningskostnader (Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller)
Avbokning skall ske senast 40 dagar före ankomst. Vid senare avbokning eller vid utebliven ankomst debiteras hela bokningssumman. Eventuella avgifter för avbeställningsskydd och bokningsavgifter återbetalas ej.

Men om det händer mig något? Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att köpa en avbeställningsförsäkring. Den kostar 300 kronor per bokning och innebär att du kan avboka fram t.o.m. ankomstdagen. Avgifter för avbeställningsskydd eller bokningsavgift återbetalas ej.

Avbeställningsförsäkringen gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,

b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

c. Det inträffade någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?
Om VHG inte tillhandahåller stugan/lägenheten/rummet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet/rum vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp avtalet. VHG måste då betala tillbaka allt det du betalat till VHG och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/ lägenheten/rummet. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att VHG sätter ned avgiften. Om du har klagomål bör du framföra dem till VHG snarast möjligt, senast inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att VHG får en chans att rätta till det. Fel, som uppstår på extrautrustning i stugor/lägenheter, t ex TV, disk- och tvättmaskin, kan du inte göra anspråk på att få reparerat under hyrestiden. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och VHG måste godta den personen om inte särskilda skäl finns att vägra. Du måste i så fall meddela VHG före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du erhållit den. Överensstämmer den inte med vad du har beställt måste du omgående kontakta VHG. Du måste vårda stugan/lägenheten/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten/rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten/rummet eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer städning att utföras på din bekostnad. Om du tappar bort nyckeln till stugan/lägenheten kommer du att debiteras en avgift.

Övrigt
Aktuell in- och utcheckningstid för ditt bokade boende anges på din bokningsbekräftelse.

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av VHG. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att VHG har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar samt med nyhetsbrev innehållande nyheter och erbjudanden.
​Läs mer om vår Personuppgiftspolicy >>> Klicka här

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten. För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se) Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Särskilda villkor vid bokning av evenemangsbiljetter
Vi bokning av evenemangsbiljetter gäller omgående betalning. Köpt biljett bytes eller återköpes ej.

Avgifter
Avbeställningsskydd 300 kr
Ändringsavgift 150 kr
Fakturaavgift 75 kr
Bokningsavgift 100 kr (Avser ej webbbokning)

Bra att veta om din stugbokning (gäller endast stugbokningar)

Ankomst – Avresa
Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 14.00 avtalad ankomstdag till kl. 12.00 avresedagen om inget annat bekräftats Innan avresa skall du utföra slutstädning av stugan/lägenheten. Städutrustning finns i alla stugor/lägenheter. I stugbyar kan städutrustning finnas i separat servicebyggnad. Om hyresvärden vid besiktning finner att städningen inte är tillräcklig, kommer vi att låta städning utföras på Din bekostnad. För vissa stugor/lägenheter och de flesta stugbyar kan du välja att köpa slutstädning. Priset kan variera beroende på stugans storlek. Städning skall förbokas.

Priser
Priserna avser ordinarie antal bäddar i stugan/lägenheten. I beskrivningen av stugor anges antal ordinarie bäddar + antal extrabäddar enligt t.ex.: ”4+2 bäddar” och betyder 4 ordinarie bäddar + 2 extra bäddar.

Allmänt
Alla stugor/lägenheter är utrustade för självhushåll. Du måste själv ta med sänglinne, handdukar, toapapper, disk- och rengöringsmedel. I de flesta stugbyar och vissa privatstugor kan sänglinne och handdukar hyras. I vissa stugor/lägenheter tillåts inte husdjur/rökning och information om detta finns i stugbeskrivningen. Observera att detta inte är någon garanti för att rökning inte har förekommit/husdjur inte har vistats i stugan/lägenheten någon gång tidigare.